تاریخچه صندوق فروش (POS) – بخش اول

    از صندوق فروش مکانیکی تا پوزهای فروشگاهی مدرن در 145 سال گذشته همانطور که در فیلم مشاهده کردید، ایده و ساخت اولین صندوق پول (صندوق فروش) مربوط به سال 1871 توسط جیمز...