کالر آیدی،ضبط مکالمه،صندوق فروشگاهی و رستورانی

دانلود نام فایل مدل دستگاه نوع فایل  
PRP-250 Driver PRP-250 Driver
PRP-250 VCOM Diver PRP-250 Driver
PRP-300 Driver PRP-300 Driver
G500 series Brochure_English G500 Brochure
G500 series User Manual_English G500 UserManual
RT200 series Brochure_English RT200 Brochure
RT700 series Brochure_English RT700 Brochure
EZ120 Brochure Ez120 Brochure
T-Line Driver Old TK100 Driver
TK104 User Manual TK100 UserManual
T-Line Driver TK100 Driver
TK106 User Manual TK100 UserManual
TK102 User Manual TK100 UserManual
204UH Brochure TK-200 Brochure
204RU Brochure TK-204UR Brochure
GSM Driver Driver